R.K Geloofsgemeenschap St. Stephanus Hardenberg


 Home
 Bestuursstructuur en organisatie van de parochie
Per 2011 is onze parochie formeel opgenomen (gefuseerd) als geloofsgemeenschap binnen de nieuwe Emmanuel parochie. Deze nieuwe Emmanuel parochie bestaat uit de voormalige parochies binnen het toenmalige parochieverband Noordoost Overijssel.
Elke geloofsgemeenschap bestaat uit een locatieraad (het voormalige bestuur) en 4 pastoraatsgroepen, waarvan elke groep een profieldrager heeft.
De Emmauel parochie heeft een bestuur en de profielhouders. De locatieraden dragen verantwoordleijkheid richting het bestuur, en de profieldragers van de pastoraatsgroepen richting de profielhouders.
Naast vergaderingen van de locatieraden en de pastoraatsgroepen vinden ook periodiek bijeenkomsten plaats tussen de locatieraden en het bestuur als ook tussen de profieldragers en de profielhouders.

Emmanuel


De rooms katholieke parochie St. Stephanus kende van 1990 tot 2008 een bestuurs-structuur die bekend was onder de term ‘uitgebreid parochiebestuur’. Deze structuur werd ingevoerd nadat een herziening van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de rooms katholieke kerk in Nederland was gepubliceerd. De structuur van een ‘uitgebreid parochiebestuur’ werd met name gekenmerkt door een sterke coördinatie binnen de taakvelden:
 • liturgie
 • verkondiging en catechese
 • diaconie
 • gemeenschapsopbouw
Naast het gebruikelijke ‘dagelijks bestuur’ maakten de coördinatoren van de taakvelden dan ook deel uit van het parochiebestuur. Augustus 2008 werd er een wijziging doorgevoerd ten aanzien van het parochiebestuur: taakvelden worden profielen, coördinatoren worden profieldragers en samen vormen zij de pastoraatsgroep.
Elk profiel heeft weer een eigen profielhouder, zie bovenstaand overzicht.

De pastoraatsgroep deelt in de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het pastorale werk in onze parochie. Formeel is dat in eerste instantie opgedragen aan het pastorale team. De pastoraatsgroep is de schakel tussen het pastorale team en de parochie. Ze geeft daarmee vorm aan de gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid van al onze parochianen voor de opbouw van onze geloofsgemeenschap.
De taken van de pastoraatgroep zijn hiervan afgeleid:
 • Zien en horen wat er onder de parochianen leeft.
 • Het organiseren van pastorale nabijheid.
 • Ervoor zorg dragen dat datgene wat er in de geloofsgemeenschap leeft, wordt bemiddeld naar het niveau van het pastorale beleid.
 • Mede uitvoeren van het pastoraal beleid.
 • Zichtbaar aanspreekpunt zijn van de geloofsgemeenschap.
 • Pastorale activiteiten op elkaar afstemmen.
 • Zorg dragen voor vrijwilligers en vrijwilligsters.
 • Contact onderhouden met andere pastoraatsgroepen binnen het verband.
 • Gesprekspartner zijn voor het pastorale team en het bestuur.
Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het financieel en beheerstechnisch beleid en verzorgt de externe contacten naar andere parochies, het bisdom, de burgerlijke overheden en naar diverse organisaties op beleidsniveau en bestuursniveau. In goed overleg met het pastorale team wordt het pastoraal beleid vastgesteld. Door periodieke rapportages vanuit de pastoraatsgroep is het bestuur in staat om coördinerend en bewakend te kunnen functioneren. Het bestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand en werkt in principe met een standaard vergaderagenda.
 
 Samenstelling kerkbestuur
samenstelling
Voorzitter: Mw J. (José) Terhorst
tel 0523 – 26 73 86
e-mail: janbennis-joseterhorst@hetnet.nl
Secretaris: Dhr A.G.M. (Ad) v/d Wurff
tel 0523 – 26 31 32
e-mail: v.d.wurff@home.nl
Penningmeester: J. (José) Broersen
tel 0523 – 26 08 04
e-mail: a.j.broersen@xs4all.nl
Profiel Liturgie: Mw HEM (Herma) Jørgensen
tel 0523 - 26 17 29
e-mail: gjh.jorgensen@home.nl
Profiel Catechese:
Vacature
Profiel Diaconie: Dhr M.S.H. (Michel) Niemarkt
tel 0523 - 64 93 50 
-mail: msh.niemarkt@ziggo.nl
Profieldrager Dhr P.J.M. (Piet) van der Burg
Gemeenschapsopbouw: tel (0523) - 26 60 56
e-mail: piet.vanderburg@ziggo.nl
 St. Stephanus
St. Stephanus

Deze site heeft al 263209 bezoekers gehad