R.K Geloofsgemeenschap St. Stephanus Hardenberg


 Home
 Verzelfstandiging
De geschiedenis gaat terug tot het jaar 753, nog ver voordat er sprake was van Hardenberg. In Nijenstede of Niensteden, tijdens het bewind van Pepijn de Korte, de vader van Karel de Grote, ontstond de eerste kapel. Een ander belangrijk jaar was 1358 toen bisschop Jan van Arkel het stadje Hardenberg liet bouwen. Door de Reformatie, onder Albertus Rissaeus, verdween de katholieke gemeenschap uit Hardenberg. De pastoors in deze contreien kregen de gelegenheid over te gaan
tot de Nederlandse Hervormde Kerk, anders moesten zij vertrekken.

Aan het begin van de 19e eeuw begon Baron van Dedem met zijn levenswerk: de vaart graven van Duitsland naar Hasselt. Tot 1815 had hij voldoende Nederlandse arbeidskrachten, voornamelijk onderduikers in de Franse tijd. Maar toen Napoleon bij Waterloo werd verslagen gingen vele jongemannen naar huis. Om katholieke arbeiders (met name uit Duitsland) te trekken, liet deze verdraagzame (hervormde) christen de katholieke kerk in Dedemsvaart bouwen.

Toen in 1843 het aantal parochianen tot 1200 uitgroeide werd ook in Slagharen een zelfstandige parochie gesticht, omvattende behalve Slagharen ook Hardenberg, Heemse, Lutten, Collendoorn, De Belte, Hellendoorn, Gramsbergen en Hoogeveen.

In 1840 woonden er in de stad Hardenberg vijf katholieken. In 1951 vier katholieke gezinnen en in 1966 is dit opgelopen tot 80 gezinnen (260 personen).
Vanaf 1966 heeft de groei van het aantal (praktiserende) katholieken zich verder doorgezet, zij het in een iets trager tempo dan aanvankelijk verwacht werd. Groot genoeg echter om een stevige basis te vormen voor een zelfstandige parochie.
En zo ontstond rond dat jaar de behoefte aan meer zelfstandigheid.

Was de pastorale zorg vóór 1966 geregeld vanuit Slagharen, na dat jaar kreeg ook de Hardenbergse rooms katholieke kerkgemeenschap een eigen pastoor: de franciscaner pater L. van der Hoorn. Ook in bestuurlijk en financieel opzicht ging Hardenberg zijn eigen weg. Juridisch echter behoorde Hardenberg nog steeds tot de moederparochie Slagharen.

Het zou dan nog 20 jaar duren voor die dochter zich een zuster van Slagharen kon gaan noemen. In 1984 besloot het bestuur de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een zelfstandige parochie, hetgeen op 24 oktober 1986 uitmondde in het bisschoppelijk decreet, waarin aartsbisschop kardinaal dr. A.J. Simonis de zelfstandige ‘parochie St. Stephanus te Hardenberg’ oprichtte.

Ging men eerder naar Gramsbergen ter kerke, met de groei van het aantal katholieken begon de behoefte aan eigen kerkdiensten te ontstaan.

In 1959 kerkte men in de gemeentewerkplaats ‘Kruzeborg’ en vanaf 1966 kreeg men de beschikking over de kerk aan het Middenpad, welke door het bisdom gekocht was van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. In verband met nieuwbouwplannen werd in deze kerk op pinksterzondag 1987 de laatste viering gehouden.

Vanaf die tijd tot aan het gereedkomen van onze nieuwe kerk konden we terecht in
de Scholengemeenschap ‘Clara Feyoena’ aan de Marslaan. Op 5 mei 1990 werd de nieuwe kerk aan De Mulderij plechtig ingewijd door aartsbisschop kardinaal dr. A.J. Simonis.

Op 15 september 1993 werd de IPV, Inter Parochiële Vereniging Noord Oost Overijssel, opgericht bestaande uit de parochies van De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen. Doelstelling was om de in de toekomst te verwachten ontwikkelingen beter samen aan te kunnen door middel van een samenwerking. In deze periode is veel tot stand gekomen. Maar tijden veranderen, zo ook in de rooms katholieke kerk.

Door verdergaande ontwikkelingen binnen de kerk was het noodzakelijk om verdere samenwerking te zoeken. Op 11 juni 2003 werd het convenant getekend van het nieuwe Parochieverband Noord Oost Salland, bestaande uit 11 parochies, te weten de parochies van Dalfsen, De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg, Heino, Hoonhorst, Lemelerveld, Lierderholthuis, Ommen, Slagharen en Vilsteren. Dit parochieverband heeft tot doel faciliteiten te scheppen voor het pastorale beleid in de 11 aangesloten parochies en dit in de meest brede zin van het woord. Op 27 november 2003 was de opheffingsvergadering van de oude IPV.

Ondanks alle veranderingen kerken we anno 2008 nog steeds in onze oude vertrouwde kerk aan De Mulderij 10.

Heden ten dage, 1 december 2008, telt onze parochie 736 parochianen.

 
 Geestelijke verzorging
Van 1966 tot 1969
deed pater L. van de Hoorn (franciscaan) de geestelijke verzorging.

Van 1970 tot 1971
deed pater Roorda (karmeliet) de weekenddiensten vanuit het klooster te Zenderen.

Van 1971 tot 1972
werkte pater Hazelbekke (karmeliet) hier de hele week vanuit de pastorie te Dedemsvaart.

Van 1973 tot 1979
was bij ons werkzaam pater W. Vossebeld (karmeliet), pastoor van Dedemsvaart.

Van 1971 tot 1974
was pater L. Hettinga (karmeliet) jeugdpastor in onze regio. In Hardenberg verzorgde hij o.a. de gezinsmissen en gaf godsdienstlessen op de lagere scholen.

Van 1976 tot 1980
werd, na 2 jaar vacature, pater Hettinga door pater R. v/d Vegt (karmeliet) opgevolgd. Hij begeleidde de werkgroep jeugdpastoraat; de thematische discussieavonden voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar. In januari 1980 vertrok hij naar Hengelo. Er vond geen opvolging plaats wegens gebrek aan financiën.

Van oktober 1980 tot september 1982
volgde, na een pastoorloos tijdperk van 9 maanden, pater C.J. Al (van de paters van de H. Geest) pastoor Vossebeld op als pastor van Hardenberg en Dedemsvaart. Na een lang ziekbed is pastoor Al op 16 september 1982 overleden.

Van juli 1982 tot januari 1990
was pastor H. Westerhof (karmeliet) werkzaam als pastoor in Hardenberg en De Belte.

Van 1990 tot begin 1991
was pastor Th. Ruys bereid de zondagse vieringen te leiden.

Van februari 1991 tot augustus 1995
was pastoor A. Langkamp OMI werkzaam in de parochies van Slagharen en Harden-berg. Pastoor Langkamp maakte vooral indruk vanwege zijn pastorale zorg naar het individu. Hij was een pastoor tussen de mensen. Na een slopende ziekte overleed pastoor Langkamp op 7 augustus 1995.

Diverse priesters uit de regio verleenden in tijdens en na deze periode ondersteuning bij de verzorging van de diensten.

Van 1995 tot maart 2003
Op 15 september 1993 werd de Inter Parochiële Vereniging Noord Oost Overijssel opgericht. Op 22 september 1996 stelde het pastorale team zich voor aan de parochianen van Hardenberg. Naast pastoor J.R. Skiba maakten ook pastor R.G.W. Cornelissen en pastor H. Westerhof deel uit van dit team. Ook assistent-priester W.A.J. Zandbelt en diaken A.W.M. Ruiter assisteren. Op 29 augustus 1999 ging pastor Westerhof, na ruim veertig dienstjaren, met emeritaat. Op 17 november 2002 is hij overleden. Pastor Cornelissen werd per 1 februari 2001 benoemd tot pastoor van het cluster Denekamp. Pastoor Skiba werd per 1 maart 2003 benoemd tot pastoor in Utrecht.

Van maart 2003 tot heden
Inmiddels was het nieuwe Parochieverband Noord-Oost Salland een feit.
Op 28 februari 2003 heeft het nieuwe pastorale team zich voorgesteld. Naast pastor H.W. Woorts,
als de pastoor van het pastorale team, maken ook pastoraal werker G.J. Noordink (teamleider), pastor A.H.M. Wenker (eerst aanspreekbare priester voor Hardenberg) en pastor Th. Keenthananickal deel uit van het team. Gedurende korte tijd was ook pastoraal werker G.M. Schoenmakers werkzaam bij ons; inmiddels is hij werkzaam in het bisdom Groningen. Sinds 1 februari 2005 is pastor J.A.H.L Swijnenberg, na vertrek van pastor Woorts, de nieuwe pastoor van het pastorale team; pastor Woorts is benoemd in het Parochieverband Zeist-Heuvelrug.
Pastoraal werker J.G. Butti komt vanaf 3 maart 2006 het pastorale team versterken. En met de komst van pastoraal werkster L. Gunnik - van de Berg op 1 september van datzelfde jaar is het pastorale team nagenoeg compleet Helaas hebben we op 12 mei 2008 afscheid moeten nemen van pastor Keenthananickal. Hij keerde terug naar India. Op dit moment is er nog steeds een vacature binnen ons parochieverband. Ook assistent-priester W.A.J. Zandbelt doet ook nu nog steeds dienst in de parochie van Hardenberg, evenals diaken A.W.M. Ruiter.
 St. Stephanus
St. Stephanus

Deze site heeft al 263206 bezoekers gehad