R.K Geloofsgemeenschap St. Stephanus Hardenberg


 Home
 Gemeenschopsopbouw
De algemene doelstelling voor het taakveld gemeenschapsopbouw luidt:

Het bevorderen van gemeenschapszin binnen de parochie door actieve belangstelling en ondersteuning te bieden aan parochianen, zowel als individu als collectief.

Eenvoudiger geformuleerd komt dit neer op ‘we moeten proberen met elkaar een echte groep te vormen en elkaar informeren en zo nodig bijstaan’.
Het taakveld omvat de volgende werkgroepen c.q. vertegenwoordigingen in de volgende organisaties:
  • wijkcontactpersonen
  • parochieblad
  • feestcommissie
  • ledenadministratie
  • technische commissie
  • website
Gemeenschapsopbouw is ondergebracht in een Pastoraatsgroep.
Profieldrager Gemeenschapsopbouw voor onze parochie is:
    Dhr P.J.M. (Piet) van der Burg
    tel (0523) - 26 60 56
 
 Wijkcontactpersonen
Elders in deze parochiegids treft u de namen en adressen van de wijkcontactpersonen evenals de indeling van de wijken aan.
De coördinator van deze groep is:
    Dhr P.J.M. (Piet) van der Burg
    tel: ( 0523) - 26 60 56

Doelstelling van deze werkgroep is het leggen en onderhouden van contacten tussen parochie en parochianen, en tussen parochianen onderling binnen een bepaalde wijk.
De wijkcontactpersonen vormen een schakel in het geheel van het parochiegebeuren.
Zij brengen niet alleen het parochieblad rond, doch bezoeken nieuwe parochianen en zieken.
Verder halen zij de antwoordstrookjes op van de Actie Kerkbalans.
 
 Ziekenbezoek en nazorg
Voor begeleiding van ernstige ziektegevallen en nazorg is een aparte werkgroep gevormd. Er wordt samengewerkt met het taakveld diaconie, waaronder de werkgroep avondwake. Via de pastoor kunt u een beroep doen op leden van deze werkgroep. De werkgroep organiseert tevens bijeenkomsten, die gericht zijn op informatievoorziening en deskundigheidsbevordering.

 
 Parochieblad
Doelstelling is het verzamelen en doorgeven van informatie, meningen en/of opvattingen, die van belang zijn voor de parochiegemeenschap (zowel maatschappelijk als kerkelijk).
De coördinator van deze werkgroep is:

   Froukje Engbersen
   E-mail: redactiestephanus@gmail.com

Het parochieblad is bij uitstek het instrument voor informatieverspreiding. Pastores, bestuursleden, werkgroepen en overige parochianen kunnen via dit blad aandacht vragen voor diverse zaken.
Kopij voor het parochieblad kan worden ingeleverd op het adres van de coördinator of via e-mail.
 
 Feestcommissie
De coördinator van deze werkgroep is:
    Dhr. P.A. (Piet) van Galen
    tel: (0523) - 26 23 06

De commissie wordt actief bij bijzondere gelegenheden. Het organiseren van een nieuwjaarsreceptie en een helpende hand bieden bij een feestavond staat veelal op het programma.
 
 Ledenadministratie
De ledenadministratie van de parochie wordt bijgehouden door dhr. J. (Jan) Bennis. Mutaties kunt u e-mailen (rkstephanus@hetnet.nl) óf deponeren in de brievenbus aan de buitenzijde van de kerk óf zenden aan het post adres van de parochie:

    R.K. Parochie St. Stephanus
    De Mulderij 10
    7772 HH Hardenberg
 
 Technische commissie
Doelstelling van de technische commissie is het coördineren en verzorgen van alle werkzaamheden met betrekking tot onderhoud, veiligheid en Arbozaken.
De commissie bestaat uit vier personen met als coördinator:
    Dhr. H.A. (Herman) Beukeveld
    Telefoon: 0523-265672
 St. Stephanus
St. Stephanus

Deze site heeft al 263213 bezoekers gehad